1953, årgång XXVI:


Trälvägar

Av Magnus Swanberg

Bergmästare Billow har i sin ”underrättelse” av den 1 febr. 1817 angående trälväg vid Sala silvergruva nämnt, att även vid Höganäs funnits väg med det namnet.
Herman Sundholm frågar i ett brev Direktör Gummeson, om han kan säga varifrån ”träl” härleder sig. Framkastar dels att det kan härleda sig från svenska träl, dels att det kommit av tralla.
Vad träl beträffar är Sundholm på det klara med att det är föga sannolikt; arbetet blev efter trälvägs införande bättre än förut. Om namnet kommit från Höganäs, så än mindre sammanhang med trälarbete enär vagnarna drogos av hästar.
Ordet trälväg finnes ej kvar i Höganäs, i motsats till pramväg, som hållit sig kvar. Pramväg, Stawfords tramway – gruvvagnsväg. Pram har en gruvvagn kallats (pråm, skånskt pram).
Vad tralla beträffar undrar Sundholm om tralla i Skåne uttalas trälla,
– Nej, då snarare med dragning mot å än mot ä.
Föga troligt att det är förvrängning av tralla, för det ordet var nog inte i svenska språket förrän vi fått järnvägar. Tralla kommer av engelska trolley – trehjulig dressin.
Om nu ordet trälväg härstammar från Höganäs så kan följande vara en lösning.
1797–98 kallar Stawford vägen för waggonway, men han kan ju ha talat om bokribborna de då lade och kallat dem med sitt engelska ord rail = ledstång. De voro ju av trä och så ha Höganäsfolket sagt träl.
Höganäs första vagnväg, från gruvorna till hamnen, byggdes åren 1797–1798, togs i bruk den 27/6 1798, och använder Stawford då i sin dagbok ordet waggon way. Den 30/6 1805 har Stawford sedan Thoughts on a Tram road, funderar på att lägga tram rails (spantjärn 3”x1”) för tram way, lagd på gamla coal waggon way, och den 26 augusti kallar han denna nya väg Tram rail road.
Man kan tänka sig att tramrail förkortats till trail. Stawford har ej svårt acceptera trail, då det engelska ordet betyder bl.a. draga efter sig.
Så till sist litet extra om trälvägar. Vid Göta kanal ha vi haft trälvägar. Det var den trampade stigen vid kanalen, där de gingo och drogo båtarna. Sedan har även andra trampade vägar, vid strand av å, kallats trälväg (i Bohuslän).
Engelska verbet trail kan även översättas med nedtrampa (gräs etc.), men här får man nog gå till svenska träl, ty det var nog mången gång ett trälarbete för ”pråmdragarna” att gå med trossen över axeln.


Tillbaka