1950, årgång XXIII:


Bidrag till Kullabygdens historia

Meddelade av Emil Hansén


Tycho Brahe, den berömde astronomen, hade en del förbindelser med Kullabygden. Som bekant innehade han såsom län Kullagården 1577–1602 mot det att han skulle sörja för fyren å Kullaberg. I Väsby dog och begrovs hans lille son Claudius. Nedanstående förläningsbrev visar, att han hade ganska omfattande jordegendomar i Väsby, Brunnby och Jonstorp till sitt förfogande. Det är hans gynnare Fredrik II, som utfärdat brevet. Vi få veta även namnen på vederbörande arrendatorer.
De två senare aktstyckena har jag erhållit av min broder kyrkoherde Kay Hansén i Kågeröd, som funnit dem i därvarande arkiv. De giva upplysning om en stöld i Väsby kyrka, om vilken man, så vitt jag vet, ej förut haft någon kunskap här.
Inbrottet har skett genom den nu igenmurade dörren bakom altaret, där ingång fanns innan den nuvarande sakristian byggdes.
Huruvida kungörelserna lett till något resultat, är mig obekant. Jag har inte haft tid att göra vidare efterforskningar, men hoppas kunna få tillfälle därtill en annan gång.

I.
Wij Frederich etc. Giöre alle witterligt, att Wij aff Wor synderlig gunst och naade haffue vnndt och forleent och nu met thete Wortt obne breff vnnde och forleene Oss elsk:e Thyge Brahe Ottis sönn, Wor mand och thiennere, thisse efftherschreffne Wore och Kronens gaarde wdj Helsingborg lehenn, wdj Wortt land Schone liggendis, som er först en gaardt wdj Pottmyöiollt, Ellin Jensis paaboer, wdj Ornekier en gaardt, Anders Sonnessen paaboer, wdj Giersleff en gaardt, Pouell Ebbessen iboer, wdj Jonstrup en gaardt, Aage Bendtzen paaboer, en gaardt wdj Suinebeck, Anders Jenssen wdj boer, wdj Rye en gaardt, Mogens Jenssen paaboer, en gaardt wdj Ingelstre, Lauritz Olssen paaboer, och wdj Skiettekier fire gaarde, Thrued Nielssen, Suend Nielssen, Thruedt Eschilssen och Bent Salemanssen wdj boe, huilche for:ne gaarde met ald theris renthe och rette tilliggelse for:ne Thyge Brade maa och schall haffue, niude och bruge och beholde quitt och frij wden ald affgifftt och besueringe, till saa lenge Wij anderledis therom tilsigendis worder, dog saa, att hand schall holde godtzitt wed god heffdt och macht, och bönderne therpaa boendis ere wed loug, shciell och rett, och jngen aff thennom emod lougenn wforrette eller met nogenn nye indfestninge eller anden wseduanlige paalegge besuere wdj nogre maade. Sammeledis schall hand icke heller forhugge eller forhugge lade nogen the schouffe, ther tilligger, till wplicht wdj nogre maade. Cum inhibitione solita. Actum Frederichsborg 18. maij 1578.

Ex Archivo Regni Daniae: Skaanske Register I, 247 f.

II.
Allmän Kundgjörelse.
Uppå inkommen wederbörlig requisition blifwer härigenom allmänneligen efterlyste fölljande, utur Wäsby Kyrckjo–Kista medelst inbrott bak på sidan och ena gafwelen; natten emellan den 12 och 13 uti innewarande månad bortstulne penningar och persedlar, nembl. 1:mo Af Kyrckjans Cassa cirka 500 D:lr K:mt så mycket i hastighet kunnat öfwer räknas, bestående dels uti något nytt Specie mynt, dels uti Tre Ricks D:ls Sedlar och det öfrige uti små Sedlar tillika med 1 Ducat och Fyratio Danska och Swänska Cronor, dem Kyrckjan haft uti underpant. 2:do. Något gods, som för trenne Pupiller warit af deras Förmyndare i förwar dit insatt, och består i fölljande Silfwer och Contante penningar. Tvenne små silfwer bägare den ena märckt med bokstäfwerne K. S. och den andre med T. N. S. Twenne Silfwer tumlare, den ena förgyld, den andre oförgyld. 14 st:n Silfwer skeder, ibland hwilcka 4 st:n woro gammal modiga med runda blad och på stuckne bokstäfwer T. N. S. En swamp–dosa, ett Korss och Kjädja med nål, 12 st:n så kallade förgylta maljor samt en wigsel–ring jemte fölljande gamla Specie mynt sorter: Twenne Ducater. 6 st:n dubbla Cronor, 79 st:n dito enkla. 16 st:n Piece samt 17 danska Cronor, en Keyserlig penning, 11 Danska Riks–orter, tillika med fyra Danska Caroliner. Den som om tjufwarne eller det stullna godset och penningarne kan ärhålla någon upplysning bör sådant till laga answars undwikande wederbörligen tillkjänna gifwa. Malmö Lands–Cancellie den 17:de Maji 1781.

Thott

Es. Im. Mannerhierta.


III.
Uppå Krono Befallnings–mannen Mathias Ursells requisition blifwer husmannen Jöns Johanson från Unarp i Kullen härigenom allmänneligen efterlyst, hwilken sedan han för delaktighet i Wäsby kyrkjo–tjufnad blifwit ARRESTERAD, natten emellan den 24 och 25 sidstl. Maji, från fångeföraren i Jonstorps by sig bort practicerat och flyckten tagit: han beskrifwes 52 år gammal, medellmåttig till wäxten, raka bruna hår och ögonbryn magerlagt skarpt ansikte, wid afwikandet warit klädd i grå tröija, skinbyxor, hwita ullstrumpor och skor med remar knutna, samt hatt på hufwudet men äfwen medtagit mössa: wid ärtappandet kommer denna Rymmare under starkt fängsligit förwar till närmaste fästning at försändas. Malmö Lands–Cancellie d. 7 Junii 1781.

Thott

Es. Im. Mannerhierta.


Tillbaka