1934, årgång VII:


”Fånga tillika i kikarens synfält skyhöga rökrör,
talrika stå de tillsammans synas som mastträn i skogen.”


Höganäs Stenkolsgruva

Av Olof S. Eriksson

Tjörröds bergbunkar äro minnen från gångna tiders stenkolsbrytning, som där ägt rum. Troligen var det inom detta område, som Maria Sofia De la Gardie lät hämta stenkol under slutet av 1600–talet. Vår tids stenkolsbrytning daterar sig från 1797, då greve Erik Ruuth, ”En av Rikets Herrar” och en mångfrestande man, anlade vid Höganäs ”Gustaf IV Adolfs Stenkolsverk”.
Etthundra år senare sänkte ”Höganäs Stenkolsverk” till ett djup av cirka 100 meter ”Prins Gustav Adolfs schakt”, vilket numera är det enda schakt vid Höganäs, där brytning förekommer, sedan ”Konung Oscar II:s schakt” den 30 april 1929 nedlades. Något 10–tal meter från uppfordringsschaktet finnes ett några meter djupare pumpschakt. Gruvans botten sänker sig österut ett 50–tal meter under schaktets djup.
Ett av de första mera betydande schakten var ”Brors Backe”, som påbörjades 1804 och var färdigt två år senare. ”Tivolibunken” är en kvarleva härav. Schaktet var omkring 53 meter djupt. Tidtals låg arbetet i detsamma nere på grund av våldsamt vattentillflöde. Schaktet övergavs helt 1854.
I allt räknar man från 1797, Erik Ruuths tid, och till närvarande tid 48 schakt, varierande i djup från 3½ meter till c:a 109 meter.
Stenkolslagren ligga på många olika djup och ha växlande tjocklek. Vid Margreteberg (i Tjörröd) går en kolflöts nära nog i dagen. I Prins Gustav Adolfs schakt är flötsen (stenkolsskivor med mellanliggande skifferlager) cirka 130 cm. tjock. Den tjockaste kolskivan är 20–30 cm.
Under flötsen finnes eldfast lera, och det är genom bearbetningen i fabrikerna av lerorna till eldfast tegel, syrefast tegel, glacerade lerrör o.s.v. som gruvdriften möjliggöres ekonomiskt.
År 1903 sammanslogos flera bolag, som på olika ställen i Skåne drevo gruvor, till Höganäs–Billesholms Aktiebolag med ett aktiekapital sedan 1920 på 30,000,000 kronor. Taxeringsvärdet är omkring 23,000,000 kronor.
I medeltal uppfordras ur de skånska gruvorna omkring 1,000 ton kol pr dag och 1/3 så stor mängd lera.
Under krigsåren sysselsatte bolaget omkring 2,000 man vid gruvbrytningen och lika många i de olika fabrikerna. På grund av rationalisering i förening med den allmänna depressionen har styrkan numera betydligt reducerats.
I Höganäs sysselsattes vid årsskiftet 1933–34 sammanlagt 750 man, därav 560 vid fabrikerna och 190 i gruvan.
Bolagets chef är direktör C. R. Blomquist.


Tillbaka