Kullens hembygdsförenings årsskriftArtiklar ur tidigare årgångar hittar du här


Kullens hembygdsförening ger sedan 1928 ut en årsskrift. Denna får du som är medlem gratis.

I Kullabygdens släktforskares arkiv finns bl.a. en hel del pärmar med urklipp och annan information, samlade av Ernst Hilmer i Ekeby. Däri hittar man följande tidningsartikel:

Kullens hembygdsförenings första årsskrift.
__________

Styrelsen för Kullens hembygdsförening tillsatte vid början av år 1927 ett redaktionsutskott med uppgift att insamla material för en blivande årsskrift. På grund av föreningens svaga ekonomi voro utsikterna att få en dylik skrift tryckt inom närmaste tiden dock tämligen mörka. Mot slutet av året träffades emellertid med Höganäs Tidning en överenskommelse, varigenom kostnadsfrågan fick sin lösning. Föreningens första årsskrift föreligger nu också färdigtryckt i en synnerligen vårdad utstyrsel.
Redaktionsutskottet har bestått av hrr Olof S. Eriksson, Edvin Nilsson och Sigurd Petersson. Omslaget är hållet i de skånska färgerna: gult och rött, och häftet omfattar ett 50-tal sidor med sammanlagt 10 intressanta och välskrivna artiklar.
Följande personer ha lämnat bidrag till innehållet: O. S. Eriksson, Edv. Nilsson, S. Petersson, R. Brodin, J. Mauritzson och E. Hilmer.
Förtjänsten av häftets goda utstyrsel tillkommer i första hand hr Johan Roslund. Skriften har utgått från A.-B. Engelholms Tidnings tryckeri, vars officin nedlagt mycken omsorg på arbetets utförande.
Årsskriften kommer att utdelas gratis till alla medlemmar mot lösandet av medlemskort för år 1928. I bokhandeln betingar den läsvärda lilla broschyren, som ej bör saknas i något kullahem, ett pris av endast 1:50 kr.”

Det framgår inte ur vilken tidning urklippet är hämtat, men en gissning är någon av de två tidningar som nämns i texten.

Påpekas bör kanske att det även nu går att köpa årsskriften, även om man inte är medlem, men priset har stigit en hel del sedan tidningsartikeln skrevs.


Webmaster