Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning torsdag 2 augusti 1928

Fyra dödsoffer för bilolycka vid Halmstad.

Två äkta par från Malmö och Lund omkomna natten till i går.

Bilen störtade ut i ån vid Fyllebrofällan. Förarens lik har ej kunnat påträffas.
Överst: Bron med det spolierade svaga skyddsräcket. Därunder den ruinerade bilen efter upptagandet.

HALMSTAD, onsdag. (Från vår korr.)
En fruktansvärd bilolycka har natten till onsdagen inträffat vid den ryktbara Fyllebron strax söder om Halmstad, varvid icke mindre än fyra människor fingo sätta livet till. Olyckan har av allt att döma inträffat redan vid 3-tiden på natten till onsdagen, men den hemska tilldragelsen upptäcktes icke förrän längre fram på morgonen, då ett par förbipasserande personer upptäckte den kapsejsade bilen liggande i den 5–6 meter nedanför bron förbiflytande Fylleån. Under bilen funnos tre lik, vilka senare identifierades såsom varande efter handlanden Aug. Dahlgren, Lund, med fru, Astrid Dahlgren, samt fru Nanny Haslund från Malmö, maka till assuranschefen H. Haslund. Den senare hade enligt vad, som utrönts även varit med på dödsfärden. Efter honom syntes emellertid intet spår, trots ihärdiga draggningar. Troligen har Haslund fallit ur bilen eller lyckats komma ur densamma men därvid fallit ner i den steniga ån och slagit sig och drunknat.
Sällskapet var på hemfärd från några dagars bilfärd till Jönköpingsutställningen. På söndagen hade sällskapet rest från Malmö och det var meningen, att man på onsdagsmorgonen åter skulle vara hemma. På tisdagen hade nämligen hr Haslund ringt hem och meddelat, att man nu var på hemväg. Huru vid olyckan tillgått vet man icke, då inga ögonvittnen finnas. Med stor säkerhet kan man emellertid utgå från, att olyckan inträffat vid 3-tiden på morgonen. Vid denna tidpunkt passerade nämligen en Malmöbil Halmstad. Bilen hade nämligen stannat och föraren frågat en konstapel efter vägen till Malmö. Bilen var en grå Ford av äldre modell med uppspänd sufflett, precis liknande den i Fylleån påträffade. Bilen har därefter fortsatt söderut.
Upptäckten av olyckan skedde som nämnts först vid 6-tiden på morgonen, då ett par drängar upptäckte, att broräcket över ån var sönder. Då de närmare sågo efter funno de bilen liggande i vattnet med hjulen i vädret och en arm stickande fram ur bilen. De skyndade omdelbart till sin husbonde, lantbr. John Andersson i Fyllinge, på vars ägor olyckan inträffat och varskodde honom om den hemska upptäckten. Andersson satt sig genast upp i sin bil och körde ned till olycksplatsen tillsammans med drängarna. Vidare underrättades distriktets landsfiskal, C. G. Ståhlgren i Halmstad och grannfolket alarmerades. Det blev ett drygt arbete att få den förolyckade bilen, som låg mitt ute i ån på rätt köl. En båt gick ut och från denna lyckades man omsider få bilen vänd, så att kan kunde komma åt dess inre. Suffletten hade ganska gott motstått slaget mot åbottnen men borrat sig rätt djupt ner i bottnen. Man måste skära hål på suffletten för att komma in i bilen. Där gjorde man den hemska upptäckten, att i framsätet satt en död kvinna vid sidan av den tommaförareplatsen och i baksätet en man och en kvinna, båda likaledes döda. De hade efter allt att döma redan varit döda sedan flera timmar. Liken fördes omedelbart till bårhuset i Halmstad.
Först efter ytterligare en stunds drygt arbete fick man upp bilen, som var en enda skrothög. Bilens nummer var 656. Densamma var inregistrerad för H. Haslund, Malmö. Vid landsfiskalens förfrågan i Malmö och Lund fick man bekräftelse på, att herrskapet Dahlgren och Haslund företagit en bilfärd tillsammans till Jönköpingsutställningen. Makarna Haslund efterlämnar en liten son på åtta år, som under föräldrarnas bilfärd varit i makarna Dahlgrens hem i Lund. Makarna Dahlgren efterlämna tvenne barn, en flicka på nio år och en gosse på fem.
Om orsaken till olyckan vet man ännu intet.
Eder korrespondent har haft ett samtal med landsfiskal Ståhlgren, vilken meddelade, att någon formlig polisundersökning icke kommer att hållas, då inga vittnen till olyckan finnas, och då samtliga av olyckan berörda omkommit och ingen annan person kom till skada. Landsfiskalen har emellertid på ort och ställe gjort de undersökningar, som kunna anses vara av nöden.
Min uppfattning, är den sade landsfiskalen, att här föreligger ren olyckshändelse. Haslund har efter allt att döma fört bilen. Haslund hade körkort jämte fru Haslund medan ingen av de andra körde bil. Fru Haslund var för övrigt icke trakterad av att sitta vid ratten, och under bilfärder ville hon helst sitta i baksätet, vilket hon nu också gjorde. Några spår i vägbanan, som tyda på, att bilen framförts med våldsam fart, finnas icke. Vidare kan man ej finna något, som kan tyda på att olyckan skett under spritens inverkan.
Passagen över bron är emellertid synnerligen riskabel, och för dem, som icke närmare känna till vägen är det lätt att här råka ut för en olycka. Vägen gör nämligen en tvär krök upp på bron, som ligger i sned vinkel över ån. Flera svra olyckor och tillbud till olyckor ha redan ägt rum vid Fyllebron, även om de tidigare olyckorna icke blivit av så fruktansvärd art som den på onsdagen inträffade. Under de senaste åren ha bilar emellertid ett par gånger kört ned i ån på samma sätt som nu Malmöbilen, men något dödsoffer ha dessa olyckor ej krävt. Landsfiskal Ståhlgren underlåter icke vid samtalet att ge passagen vid Fyllebron ett betyg.
– Det är skandal, säger landsfiskalen, som det nu är.
– Har landsfiskalen någon gång anmärkt på Fyllebron?
– Om jag har? Var lugn för det! Jag har utdömt den och ingenjörer ha påpekat det vådliga i, att ha bron som den nu ligger. Men intet har hjälpt.
Nu är det så dags. Men det är det gamla vanliga. Först måste en svårare olycka inträffa, innan radikala åtgärder vidtagas.
Draggningar ha på onsdagen fortgått till frampå eftermiddagen efter Haslund men utan resultat. På torsdagen kommer Fylleån att uppdämmas vid Marbäcks sulfitfabrik, och då blir vattenståndet i Fylleån så lågt, att man hoppas finna den försvunne, om han verkligen drunknat vid olycken.

- - -

Köpmannen August Dahlgren var vid sin bortgång 38 år gammal. Redan som ung pojke kom han som biträde i sin faders, köpmannen Magnus Dahlgrens herrekiperingsaffär i Lund. Efter att sedan ha praktiserat några år inom branschen i Stockholm, Göteborg och Tyskland startade han år 1916 en herrekiperingsaffär i Lund. År 1923 öppnade han filialaffär vid Hamngatan i Malmö och år 1926 ytterligare en filial i Helsingborg.
Fru Dahlgren, född Pohl, var 36 år gammal. Dahlgren sörjes av barn samt av åldrig fader, tre bröder och tre systrar.
Holger Haslund var innehavare av en assuransfirma i Malmö. Hr Haslund var 42 år gammal.
Fru Nanny Haslund var född i Malmö 1892.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
1 maj 2006