1944, årgång XVII:


Vällingklockor i Kullen

På annat ställe i årets Kullabygd nämnes om vällingklockan, som fanns uppsatt vid fabrikerna i Höganäs, och som förstördes vid en eldsvåda år 1895.
Dylika klockor fanns den tiden vid alla större gårdar på landsbygden. I Kullen är vällingklockor fortfarande i bruk, såsom vid Krapperup, Nyrup, Louisefred och Svenningstorp. Vid några andra gårdar, bl. a. Kockenhus, hänger visserligen vällingklockan kvar i sin galge, men den ringes knappast längre.
Det säges, att när vällingklockan vid Balja gård ringde till middagsrast, så gnäggade hästarna. På annat sätt förmådde de oskäliga djuren icke ge uttryck åt sin glädje över middagstimmen med vatten, föda och pust från det tunga arbetet.
Arbetsfolket på åkern kände också lust till en slags gnäggning, och den kvickaste hittade på en ramsa, som de andra tog för vana att upprepa.
Klockorna ”kallade” på olika sätt, mest beroende på den, som skötte ringningen. En uppteckning av de mer eller mindre varierande ramsorna visar prov på ”folkets” konst att dikta.
  ”Kom Hunken, kom Slunken,
  kom in å få mad!
  Ta slöven i növen
  å su å var glad!” (Uppgift av Fritjof Persson.)
Klockan sjöng vid

Svanebäcks gård:
  ”Ladhunna, ladhunna,
  kom hem, kom hem!
  Blå välling, blå välling,
  sur sill, sur sill!” (Uppgift av Axel Sjösten.)
Bläsinge (fattiggård):
  ”Elände, elände,
  elände, elände!”
Pilshults gård:
  alla Pilshulta laddhunna!”
  alla Pilshulta laddhunna!” (Uppgift av Jolf Jönsson.)
Nyrups gård:
  ”Sur välling, sur sill,
  laddhunna, kom in!”
Kockenhus:
  ”Blå välling å sur sill.
  Bällungar, kommen hem!” (Uppgift av Fridlund. Han har varit stalldräng på gården och ringt klockan under många år.)
Louisefreds gård:
  ”Kommen ing, kommen ing!
  Kasta å spring, piga å dräng!” (Uppgift av Nils Kullenberg.)
Ullriksfälts gård:
  ”Vannvälling å sur sill.
  Bälghunnar, kom hem!” (Uppgift av Edvin Nilsson, Steglinge. Ramsan skall ha kommit till gården från Halland.)
Steglinge gård står en vällingklocka i källaren. Lönnskogs klocka är undanställd på vinden.
Vällingklockan vid Nyrups gård är en ”skudeklocka”, uppsatt i ”farfars tid”. (Uppgift av Gustaf Roslund.)


Anteckningar av Olof S. Eriksson


Tillbaka