1940, årgång XIII:


Urkunder till Väsby medeltidshistoria

Utgivna av Emil Hansén.


Donation av nuvarande klockaregården i Väsby den 11 aug. 1430. Fundacio residencie ministri parrochialis jn Waesby.
Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia archiepischopus Lundensis, Suecie primas et apostolice sedis legatus, salutem in domino sempiternam.
Sacrorum canonum decreta statuunt, ut in parrochialium ecclesiarum fundacione et dotacione deputentur aree, in quibus sacerdotes, curati et eorum ministri residencias habeant personales, nam et sacerdos sine ministro offerre sacrificium non consuevit. Sed quia in fundacione et dotacione ecclesie Waesby nostre Lundensis diocesis huiusmodi aree deputacio pro residencia ministri ibidem, ut comperimus, est omissa, nos volentesn hac parte consultius supplere quod a nostris predecessoribus est neglectum fundum quendam dictum Holagardh in platea iuxta ecclesiam Waesby predictam ad occidentem, ad austrum vero curie nostre principalis ibidem situm, una cum uno solido terre de agro Hulatofft eidem fundo ad occidentem contiguo necnon cum camporum pascuis et siduarum humidorum atqve siccorum usibus, sicut ceteri incole jnibi utuntur, de consensu venerabilis capituli nostri Lundensis donamus et manutradimus perpetuo possidendum.
In cuius rei testimonium secretum nostrum una cum sigillo venerabilis et dilecti capituli nostri predicti presentibus est appensum.
Datum Lundis anno dominj m c d x x x crastino beati Laurencij marteris gloriosi.
Översättning:
Petrus, av Guds nåd Lunds ärkebiskop, Sveriges primas och den påvliga stolens legat, hälsar alla dem, som taga del av denna skrivelse med tillönskan om evig frälsning i Herren.
Föreskrifterna i den kanoniska lagen – göra gällande, att i kyrkoförsamlingarna skola finnas genom donering eller sammanskott tillkomna gårdar, i vilka prästerna, d.v.s. kyrkoherdarna och deras medhjälpare, skola hava sina bostäder, ty en kyrkoherde plägar ej förrätta den heliga tjänsten utan biträde.
Men emedan, efter vad vi erfarit, i Väsby församling i vårt Lundensiska stift någon sådan gård för bostad åt biträdande pastorn icke blivit anslagen, så vilja vi härutinnan gottgöra vad som av våra företrädare uraktlåtits. Vi skänka därför till evärdlig tid en gård vid namn Holagardh, belägen väster om den väg, som går förbi Väsby kyrka men söder om den egentliga prästgården.
Till denna gård skall höra ett stycke av Hylatoffts ägor, som gränsar intill nämnda gård i väster, med undantag av de rättigheter till betes– och ängsmarker, som tillkomma ortens övriga invånare.
Denna gåva har tillkommit med vårt vördiga lundensiska domkapitels medgivande.
Till yttermera visso hava vi försett detta brev med både vårt eget och vårt vördiga och älskeliga domkapitels sigill.
Givet i Lund år 1430, dagen före den berömde helige martyren Laurentius' dag.

Anmärkningar:
1. Ärkebiskop Petrus tillhörde Billernas urgamla ännu i Danmark levande släkt men förde släktnamnet Lykke efter sin moder, som var av en redan i början av 1400–talet utslocknad ätt med detta namn. Son till Jon Nielsen av Solbjerg, föddes han 1359, blev biskop i Ribe 1409 och ärkebiskop i Lund 1418. Han nedlade sitt ämbete den 21 maj 1436 med en av påven Eugenius IV beviljad pension av 300 guldfloriner och dog 1444?
2. Den av Petrus Lykke skänkta gården är den nuvarande klockaregården. Ministri eller biträdande prästerna skulle förrätta den liturgiska delen av mässan. De voro sålunda föregångare till klockarna eller som de i Danmark kallas degne av det latinska diakonus.
3. Vägen förbi Väsby kyrka går i dag så, som den gick redan i början av 1400–talet och såsom den troligen gått, sedan kyrkan grundades i slutet av 1100–talet.
4. Holagardh betyder gården vid hålan eller fördjupningen. Ännu är en del av klockaregårdens trädgård sank, och där de nuvarande byggnaderna ligga, är spår efter uppfyllningar. Namnet Holagård har försvunnit från Väsby, men Hålegård finns i Brunnby församling.
5. Hulatofft är troligen identiskt med det nuvarande Hustofta.


Tillbaka