1996, årgång LXIX:


Undantagskontrakt utfärdat 1882 å min före detta ägandes gård 1/8 mantal no 3 Wiaköp

Av Ragnar Kristiansen

Sedan jag i dag till min dotter Hanna Olsson härstädes försålt mitt ägandes hemman af 1/8 mantal No 3 Wiaköp, har jag i min öfriga lifstid förbehålligt mig följande årliga undantag att utgå från den 24 nästkommande Oktober.

1. 21 Kubfot råg, 3 kubfot hvete, 6 kubikfot tvåradigt korn och 6 kubikfot hafre, samt 4 kubikfot väl torkat kornmalt, jämte 21 kubikfot potatis, spannmålen som skall vara af ren och god beskaffenhet, aflemnas den 1 December, samt potatisen vid upptagningstiden.
2. Tjugo skålpund renskäftad lin avlemnas den 1 November.
3. Till eldebrand aflemnas när därom tillsäges, 60 Kub.–fot flis och en och en half famn kluffen ved av Boke eller Björke, eller det trädslag, som kan vara af enahanda godhet.
4. Nödiga körslor till Kyrka och qvarn samt marknader ävensom andra närbelägna ställen, dessa senare dock ej öfer i 1/2 mil, när därom tillsäges.
5. Ett får födt såväl vinter som sommar i likhet med egarens egne, och får under sommaren lamm medfölja om sådan finnes.
6. En half kanna söt mjölk dagligen hela året samt 1 u smör varje månad, aflemnas i min bostad.
7. Som husrum förbehålles fem väggarum på södra änden af östra längan, samt 3 väggarum på södra änden af vestra längan med dertill hörande loftrum, som af mig sjelf inredes efter godtfinnande, dessa husrum som tillhöra hemmansegaren efter min död, jemte kakelugnen i stugan skola af honom underhållas utvändigt i godt skick.
8. Fri tillgång till brunnen, samt nödig gårdstomt förbehålles, jemte fri tillgång till bakugnen efter förefallande behof.

Wiaköp den 27 mars 1882
Ola Persson

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att densamma till alla delar uppfylla.

Wiaköp som ofvan
Hanna Olsson

På en gång närvarande vittnen:
Sven Persson och Pehr

År 1882 den 8 Maj; vid lagtima Wårtinget med Luggude Härad, blev inteckning fäststäld i kronoskatterusthållshemmanet 1/8 mantal No 3 Wiaköp till säkerhet för beståndet af detta kontrakt; betygas

På Härads Rättens vägnar
Paul Isberg

Utom offanstående undantagsförmåner skall min fader Ola Persson i sin återstående lifstid, räknat från denna dag, ega rättighet att som kåljord begagna efter eget godtfinnande, det östra stycket i trädgården med därå befintliga träd och buskar, vilket jordstycke är begränsadt i öster och söder af stengärdesgården i norr af boningshuset, samt i vester af nufarande gången, dock kommer denna gång att i närheten af boningshuset flyttas med en krök åt öster, så att nufarande buxbomshäcken ej deraf beröres, utan alltså förbliver denne hemmansegarens egen tillhörighet.

Wiaköp den 24 Mars 1884
Hanna Olsson

På en gång närvarande vittnen:
Olof Jönsson, Jöns Larsson

Redaktörens anteckningar
Detta Undantagskontrakt har legat i vårt arkiv under några år och först nu har vi haft möjlighet att publicera det. Tyvärr har jag inte lyckats få fram några data om uppgiftslämnaren Ragnar Kristiansen. Ragnar har tidigare medverkat i Kullabygd med artikeln Wiaköp med anor från 1700–talet, vilket också är det enda som finns dokumenterat om byn Viaköp i tidigare årgångar.


Tillbaka