1938, årgång XI:


Medaljutdelningar i Höganäs

Av Olof S. Eriksson


Ett bevis på det goda förhållande, som städse rått mellan ledningen för de skånska stenkolsverken och dess arbetare, äro de under tidernas lopp förekommande medaljutdelningarna i Höganäs. Första utdelningen av Patriotiska sällskapets medaljer ägde rum den 1 december 1822 till 7 arbetare. År 1859 utdelades en guldmedalj och 14 silvermedaljer till arbetare, som varit en längre tid i stenkolsverkets tjänst. Vidare ha utdelats medaljer 1860 till 9 arbetare, 1873 till 3, och 1881 utdelades 3 guldmedaljer och 2 silvermedaljer. Medaljutdelning skedde vidare i samband med Höganäs stenkolsbolags 100–års jubileum år 1897.
Arbetarna själva liksom också deras familjer ha med rätta högt värderat den värdesättning, som den erhållna medaljen vitsordat. Härom bära inskriptioner å gravvårdar på Höganäs kyrkogård vittnesbörd. På en avliden medaljörs kista har någon gång medaljen varit fästad. En medaljerad arbetare har också som pensionär av stenkolsbolaget tillerkänts vissa ekonomiska fördelar.
Den senaste medaljutdelningen ägde rum den 4 september 1915, då. icke mindre än 177 av de samverkande skånska stenkolsverkens arbetare fingo ur kronprinsens hand mottaga sina utmärkelsetecken. Sex erhöllo guldmedalj och de övriga stor silvermedalj.
Med anledning av högtidligheten hade Höganäsbolagets chef, kapten Åke Nordenfelt, föranstaltat stora anordningar för dagen. Medaljfesten hölls i Tivoli – nuvarande Stadshuset.Medaljutdelningen 1915.


Kronprinsen anlände i bil – en bland de första bilar, som man vid den tiden sett här – och tog vägen genom Tivoligatan, som var prydd med äreportar och flaggor. I de många trädgårdarna utefter Tivoligatan prunkade rosorna denna soliga septemberdag, och en skär ros prydde också kavajslaget på kapten Nordenfelt, då han på backen vid Tivolihuset hälsade kronprinsen. Utanför Tivoli var uppsatt ett tält, där själva medaljöverlämningen skulle ske. Den stora banketten ägde rum i den festligt smyckade Tivolisalen.
Med tåget till Höganäs kl. 2 på dagen hade de nya medaljörerna jämte tjänstemän från verken utanför Höganäs anlänt. Vid stationen, som då var ”Höganäs Övre”, möttes de av Höganäs musikkår, då i sin glanstid och under ledning av fanjunkaren N. Persson, varefter marschen ställdes till festplatsen.
Bland inbjudna gäster märktes biskop Gottfrid Billing och landshövding Robert De la Gardie.
Bolagsstyrelsens ordförande, f. landshövdingen Tornerhjelm å Vrams–Gunnarstorp, vände sig till kronprinsen och uttalade den önskan, att han ville överlämna medaljerna till de nya medaljörerna. I sitt tal till medaljörerna yttrade kronprinsen följande: ”Det är med glädje och tillfredsställelse, jag har infunnit mig vid dagens fest, då utmärkelsetecken för troget arbete skall utdelas. Det är en lycka för arbetarna att tjäna ett bolag med god omtanke för de sina. Det är också en lycka, om ett bolag finner dugliga och plikttrogna arbetare och medhjälpare. Dagens högtid bär vittne om att här så varit förhållandet. Det är här många, som i samvetsgrant och plikttroget arbete i de samverkande skånska stenkolsbolagens tjänst grånat under arbetets börda. Dessa skola i dag erhålla ett yttre tecken för sitt goda arbete. Jag hoppas, att med detta tecken också skall följa den inre tillfredsställelse, som trogen tjänst skänker. Jag hoppas också, att i dessa gamles spår skall följa nya släkten, som framdeles skola erhålla utmärkelsens tecken.” När siste mannen fått sin medalj fäst på sitt bröst, utbringade kronprinsen ett leve för medaljörerna, varefter musiken spelade ”Hör oss, Svea.”
Prosten Caroli, Norra Vram, trädde nu fram och talade sålunda:
”Vackra tavlor har vårt land att bjuda på. Vacker är den tavla, som nu breder ut sig för våra blickar. Berg, hämtade ur djupa schakten, resa sig framför oss. Vackrast är dock den tavlan, att vid bergets fot har just lägrat sig de djupa schaktens hjältar, som i dag av kunglig hand fått emottaga den yttre utmärkelsen för troget arbete. Bakom dessa står en längre rad av kämpar, som sträva mot samma mål. Lyckligt det land och folk, som under dessa orostider kan fira en sådan fredens fest som denna. Det manar till bön, en bön till Gud, att han måtte framgent hålla sin skyddande hand över konung och folk, över de ledande männen och de många arbetarna i deras tjänst, över släkten som äro, över släkten som komma, över gamla och unga.”
Högtidligheten avslutades med avsjungandet av psalm 3, sista vers: ”Oss välsigna och bevara”.
Under middagen voro guldmedaljörerna placerade kring kronprinsens bord på scenen i Tivolisalongen.
Till konungen, som inbjudits till festen, avsändes följande telegram: ”De samverkande skånska stenkolsverkens styrelse och tjänstemän samt 177 medaljörer, som nu av H. Kungl. Höghet Kronprinsens hand emottagit sina medaljer, bedja att få bringa Eders Majestät sin undersåtliga hyllning. Tornerhjelm.”


Tillbaka