1939, årgång XII:


Ur det fotografiska arkivet

Av Edvin Nilsson


Den i förra årsskriften omnämnda fotograferingen av bebyggelsen i Kullabygden har under det förflutna året igångsatts. Början har gjorts med Väsby socken, där Hustofta, Bräcke och Tågalycke äro så gott som färdiga och Ornakärr och Gössarp ha påbörjats.
Förutom bilder av gårdarnas och husens yttre ha i en del fall även tagits interiörer, varjämte i så stor utsträckning som möjligt även de i gården eller huset boende personerna fotograferats. Detta sistnämnda har vållat mest arbete, enär det ofta nödvändiggjort extra besök på överenskommen tid för att få så många som möjligt av husfolket med.
Under vintern har arbetet varit inställt, men meningen är att åter sätta i gång, när den ljusare tiden av året återkommer.
Som ett prov på det redan utförda arbetet återges här några bilder samt en del uppgifter från ett av de besökta ställena, nämligen Arvid Anderssons gård i Tågalycke.Planritning till manbyggnaden.
Boningshusets längd 36 alnar (= 21,6 m.), bredd 12 alnar (= 7,2 m.)
Gårdens läge i terrängen (från väster).Manbyggnaden sedd från trädgården (från nordväst).Gårdsplanen sedd från manbyggnaden.Interiör (salen sedd från kontoret).Interiör (dagligrummet sett från förstugan).Gårdens folk.
Från vänster: Sven Andersson, f. 1923, Signe Svensson, f. 1913 18/11, Märta Svensson, f. 1901 6/5, Arvid Andersson, f. 1887 30/9, Henning Svensson, f. 1895 19/1.För den kulturhistoriska inventeringen användes en tryckt frågelista, som i största möjliga utsträckning ifylles i samband med fotograferingen. Listan upptar följande frågor:

Gården och dess ägare.
1. Är gården av äldre typ?
2. Utflyttad vid skiftet?
3. Byggd år?
4. Byggnadsmaterial i de olika längorna?
5. Sedan hur lång tid tillbaka har Er släkt bebott gården?
6. På vad sätt kan Ni visa detta?
Handlingar.
7. Äldre bouppteckningar?
8. Handlingar om skiftet?
9. Byhandlingar ev. med bylåda och byhorn?
10. Andra anteckn. rör. gården eller bygdens äldre folkliv?
Redskap.
11. Äldre åkerbruksredskap?
12. Vagnar el. andra fordon?
13. Övriga redskap tillh. lantbrukets binäringar, hantverket på landet o. dyl. i äldre tid?
Inventarier.
14. Äldre möbler?
15. Husgeråd?
16. Vävnader?
17. Folkdräkter och dräktdelar med silversmycken?
18. Målade bonader?
19. Hängkläden och dragning för stugans prydande?
20. Kistebrev, minnesbrev o. dyl.?
Böcker.
21. Äldre biblar? Övriga andaktsböcker?
22. Skillingtryck?
23. Övrig litteratur?
24. Finnes äldre allmogesaker av annat slag, ej närmare efterfrågade här ovan?

Ur den av ägaren ifyllda inventeringsblanketten inhämtas bl.a. följande: Gården byggdes år 1848. Boningshuset är av tegel under halmtak, uthusen av tegel i korsvirke under halmtak. Bland äldre redskap nämnas linberedningsredskap och handmanglingsverktyg från 1738. Av äldre böcker nämnas en Gustaf Adolfsbibel från 1618 och en andaktsbok från år 1587.

Skåne.
Luggude härad.
Väsby s:n.
Tågalycke by.

Foto: Edvin Nilsson.


Tillbaka